Meer onderzoek naar invloed van zandsuppletie op natuur

Het opspuiten van zand voor de kust houdt de kustlijn op zijn plaats en beschermt Nederland goed tegen de zee. Zandsuppletie beïnvloedt de leefomgeving van bodemdieren en vissen en de natuurlijke ontwikkeling van duinen. Tijdens het Zevende Nationale Deltacongres ondertekenden Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en waterbedrijven een convenant om de komende zes jaar gezamenlijk meer onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur.

Betere combinatie kustbescherming en natuurontwikkeling

Bij zandsuppletie houdt Rijkswaterstaat al rekening met het broedseizoen en overwinteringsgebied van kust- en zeevogels en schelpdierbanken. Maar verder onderzoek naar de gevolgen voor natuur draagt bij aan een betere combinatie tussen kustbescherming en natuurontwikkeling. Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging lieten al onderzoek doen in de periode van 2009 tot en met 2015. Deltares onderzocht in samenwerking met verschillende onderzoekspartijen de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. Het onderzoek bood nuttige uitkomsten, maar nog te weinig kennis om natuurontwikkeling en zandsuppleties beter te combineren.

Effecten op bodemleven, vissen en duinen

Het nieuwe onderzoek richt zich daarom op meerdere locaties en kijkt ook naar effecten op de langere termijn. Vooral het effect van vooroeversuppletie op bodemdieren en vissen en hun leefgebied langs de Nederlandse kust wordt de komende jaren goed onderzocht. Want de vooroever, vlak voor de kust onder water, is de plek waar het meeste zand wordt bijgespoten. Ook wordt onderzocht hoe zandsuppletie de natuur in de duinen kan verbeteren en wat de effecten zijn van suppleties voor de kust op het bodemleven in de Waddenzee.

Een versterkte samenwerking

Natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de kust beheren, versterken de nieuwe samenwerking. Dit zijn de organisaties LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet. Samen met de oude convenantpartners ondertekenden zij tijdens het Zevende Nationale Deltacongres een convenant dat loopt tot en met 2021.

De NKWK onderzoekslijn Kustgenese voert het onderzoek uit. Rijkswaterstaat nodigt, in lijn met de gedachten van NKWK, andere partijen uit om het onderzoek aan te vullen en uit te breiden.