Gamma-onderzoek betrekken voor betere onderzoeksresultaten

Deltacommissaris Peter Glas benadrukte het belang van de verbinding tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoek al. “Alfa + bèta + gamma = delta. Juist in die verbinding van kennis uit verschillende disciplines zit de oplossing om onze delta leefbaar te maken.” Het NKWK wil daarom gamma-onderzoek meer integreren in onderzoeken om zo te komen tot betere onderzoeksresultaten.

Thermometer
Beeld: ©Rob Acket

Bij gamma-onderzoek is er aandacht voor de governance en de betrokkenheid van burgers en het bedrijfsleven.

Gamma-onderzoek integreren

Met de komst van Peter Glas als deltacommissaris is er meer belangstelling voor het doen van gamma-onderzoek. Corné Nijburg – programma-manager van het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond en lid van het NKWK Coördinatieteam– moedigt die ontwikkeling bij het NKWK aan. “De implementatie van het onderzoek is effectiever als je gammakennis daarbij betrekt. Dat levert andere input op.”

Om gamma-onderzoek meer te integreren in de onderzoekslijnen van NKWK heeft er eind mei een digitale werksessie plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst spraken drie experts – Gijs Diercks (DRIFT), Kris Lulofs (Universiteit van Twente) en Sander Meijerink (Radboud Universiteit) – over gamma-onderzoek. Zij gingen in op de rol van individuen op verandering, samenwerking en coproductie van kennis, en participatieve monitoring en transitiemanagement.

Burgers en bedrijven betrekken

Het faciliteren van participatieve monitoring wekte veel interesse bij de trekkers van de onderzoekslijnen. Participatieve monitoring houdt in dat de partijen die belang hebben bij een bepaalde beleids- of beheersmaatregel worden betrokken bij de monitoring van de effecten van die maatregel. Zo kunnen burgers of bedrijven worden gevraagd om metingen uit te voeren.

Voorbeelden hiervan zijn een gemeente die vraagt aan burgers of zij de temperatuur van de stad willen meten of aan bedrijven vraagt om data te verzamelen via windmolenparken op zee. Nijburg: “Je verkrijgt extra data, en burgers en bedrijven laten participeren zorgt voor een vergroting van het bewustzijn en draagvlak voor de uitkomsten en te nemen maatregelen. Hierdoor zijn betrokkenen ook eerder bereid mee te denken hoe het beter kan.”

Naast participatieve monitoring zijn er ook andere onderwerpen die aan gamma-onderzoek raken. Zoals transitiemanagement. Soms vragen maatschappelijke veranderingen om een nieuwe manier van kijken. Bij transitiemanagement wordt gekeken naar een ander, duurzaam systeem dat past binnen die veranderingen. Dat kan alleen met actieve betrokkenheid van verschillende partijen: overheden, bedrijfsleven, universiteiten, adviesbureaus en maatschappelijke organisaties. Door verschillende ideeën en visies van al die partijen op tafel te leggen kan er gewerkt worden aan een gemeenschappelijk langetermijnvisie.

Ook het belichten van de sociaaleconomische kant van natuurontwikkeling en –bescherming is gamma-onderzoek dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan de NKWK-onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen

In enkele NKWK-onderzoekslijnen heeft gamma-onderzoek al een vaste plek. Zoals bij Marker Wadden in het onderzoeksthema Adaptieve Governance waarbij er gedeeld opdrachtgeverschap is. Of bij Lumbricus in het deelprogramma Goede Governance waar de participatieve monitoring is opgenomen. Nijburg: “Binnen Lumbricus zijn boeren gevraagd om tweewekelijks grondwaterstanden op hun percelen te meten en door te geven. Daarnaast wordt aanvullende informatie – bijvoorbeeld over bemesting en beregening – verzameld ten aanzien van de bedrijfsvoering.” De eerste resultaten hiervan zijn succesvol.

Andere onderzoekslijnen zijn nog minder met gamma-onderzoek bezig. Bijvoorbeeld omdat zij nog niet in een fase zitten waarbij governance kennisvragen spelen. Er is speciale deskundigheid nodig voor het verrichten van gamma-onderzoek. NKWK kan helpen om dat netwerk te ontsluiten en ervaringen tussen de onderzoeklijnen met elkaar te delen.

Werksessies en gamma-netwerk

Bewustwording over gamma-onderzoek verdient extra aandacht. Op dit moment wordt gezocht naar verschillende manieren om dit te faciliteren. Zo starten na de zomer de eerste verdiepende werksessies over gamma-onderzoek voor NKWK-onderzoekslijnen en eventueel andere belangstellenden. Ook wordt binnen het NKWK een gamma-netwerk van deskundigen ontsloten om te raadplegen.

Wilt u meer weten over gamma-onderzoek? Neem dan contact op met Corné Nijburg. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de verdiepende werksessies? Houd dan deze website in de gaten.