Deltaprogramma 2021: ‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. Op 15 september is het Deltaprogramma 2021 met een geactualiseerde kennisagenda gepubliceerd.

Foto van de Deltaroute in Haringvliet met de rivier aan de voorgrond en wat windmolens op de achtergrond
Beeld: ©Riesjard Schropp

De kennisagenda geeft een actueel beeld van de kennis die ontwikkeld en verspreid wordt binnen het Deltaprogramma. Deze kennis is van belang voor het nader uitwerken, uitvoeren of bijstellen van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën. De kennisvragen vormen input voor de kennisprogrammering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, STOWA, KNMI, Deltares en universiteiten. Ook worden de kennisvragen deels opgepakt binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Bijvoorbeeld binnen de onderzoekslijnen Kustgenese 2.0, Rivieren, Slim Watermanagement, Klimaatbestendige stad, Lumbricus en Nationaal Water Model.

Bekijk het Deltaprogramma 2021

Download de kennisagenda Deltaprogramma 2021