Onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken gaat nog vier jaar door

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken – dat onderzoek doet ten behoeve van de NKWK-onderzoekslijn toekomstbestendige natte kunstwerken – gaat een nieuwe periode van 4 jaar in.

Terugblik

De afgelopen 4 jaar hebben Deltares, Marin, TNO en RWS samengewerkt in het kader van de vervangings- en renovatieopgave voor natte kunstwerken. Zij hebben daarin kennis ontwikkeld om deze enorme opgave zo (kosten)efficiënt aan te pakken. Dit is relevant voor alle waterbeheerders in Nederland. De afgelopen vier jaar is binnen het programma ook samengewerkt met marktpartijen Boskalis, Diana FEA en ArcelorMittal aan projecten die financieel ondersteund werden door het TKI Deltatechnologie via de PPS-regeling. Hierin zijn mooie resultaten behaald voor damwanden met onderzoek naar technische modellen om de levensduur beter te bepalen en zelfs te verlengen.

Afgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet om de markt en waterschappen aan te haken bij het programma. Zo is Bert Rietman (Waterschap Zuiderzeeland) toegetreden tot de stuurgroep en is er naast het kennisprogramma onder voorzitterschap van Alex Hekman namens NLingenieurs gewerkt aan een Kennis- en Innovatieagenda Sluizen. In juni waren er twee workshops met de waterschappen om te kijken waar hun kennisvragen rondom verouderende natte kunstwerken liggen, waarbij we hebben ingezoomd op Risicogestuurd Beheer en Onderhoud en Systeembenadering. Hierin is samen opgetrokken met STOWA. Begin volgend jaar wordt deze samenwerking geconcretiseerd, bijvoorbeeld door samen te werken in praktijkcases.

De nieuwe sluis in Eefde

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de producten van 2020, zodat alle resultaten binnenkort via de website van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken te raadplegen zijn.

Toekomst

De komende vier jaar gaat het Kennisprogramma Natte Kunstwerken aan de slag met drie kernvragen die voor de waterbeheerders essentieel zijn bij vervanging en renovatie van natte kunstwerken:

  1. Wanneer is er bij een kunstwerk sprake van technische en/of functionele eindelevensduur?
  2. Hoe kunnen opties voor vervanging en renovatie systematisch worden uitgewerkt en onderbouwd?
  3. Hoe kunnen opties ten opzichte van elkaar en in de tijd worden afwogen?

Wanneer is er bij een kunstwerk sprake van technische en/of functionele eindelevensduur?

Het maken van een diagnose voor vervanging en renovatie van natte kunstwerken is een complexe opgave met veel onzekerheden. De ambitie van het kennisprogramma is handvatten te bieden voor het bepalen van de staat van specifieke objecten, zowel qua techniek als functie. Hierbij wordt rekening gehouden met onzekerheden (bijvoorbeeld qua veroudering van het bestaande object of ontwikkelingen met invloed op het object) zodat hiermee een beslissing kan worden genomen omtrent de einde levensduur.

Hoe kunnen opties voor vervanging en renovatie systematisch worden uitgewerkt en onderbouwd?

Waterbeheerders hebben behoefte aan kennis voor uitwerking van de opties voor een nieuwe levenscyclus van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken project, inclusief onderbouwing. Deze kennis is vervolgens nodig bij het uitwerken van de opties richting het ontwerp. Hierbij is kennis nodig van het effect van drivers, zoals klimaatverandering, op huidige en toekomstige functies/prestaties van netwerk en kunstwerk. Het kennisprogramma werkt aan de hand van cases aan een raamwerk om opties op een efficiënte manier te bepalen en uit te werken.

Hoe kunnen opties ten opzichte van elkaar en in de tijd worden afwogen?

Binnen deze kernvraag spelen de volgende drie subvragen: ‘Hoe deze opties optimaal plannen in de tijd?’, ‘Welke kosten en baten zijn gemoeid met deze opties?’ en tenslotte ‘Hoe deze opties integraal afwegen?’. Bestaande kennis over afwegingsmethodieken en (weging en waardebepaling bij) criteria, en nieuw te ontwikkelen kennis dienen zodanig bij elkaar te worden gebracht dat deze in de vervanging en renovatiepraktijk van natte kunstwerken kan worden gebruikt.

Op dit moment vindt de concretisering plaats van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken 2021-2024 en het bijbehorende Kennisplan Natte Kunstwerken 2021, waarin de specifieke werkpakketten voor 2021 zijn uitgewerkt. In januari-februari wordt dit afgerond, vastgesteld en gepubliceerd.

Wilt u meer weten over de onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken? Neem contact op met Babette Lassing-Van der Spek of met Albert Barneveld.