Update: onderzoekslijn Duurzaam Beheer Grote Wateren in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Duurzaam Beheer Grote Wateren, waarbinnen in 2021 met succes een voorstel werd ingediend voor een nieuw groot project. 

Terugblik 2021

Het gaat om het project LIFE-IP NL-NASCCELERATE: Netherlands National Adaptation Strategy on Climate Change, to Local Networks Accelerating Climate Resilience. Dat is een nieuw LIFE-IP (LIFE IP NAS) onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit project heeft als doelen het verder ontwikkelen van kennis en tools, het vergroten van het bewustzijn en het besef van de urgentie van klimaatadaptatie, het versterken van integrale samenwerking en innovatieve governancestructuren en het in de praktijk testen van financieringsmodellen.

Daarnaast probeert het namens Rijkswaterstaat ingediende project KAKATOE (Klimaat Adaptatie Kompas en Actie Tabel voor toekomstbestendige en ecologisch veerkrachtige grote wateren in Nederland 2050) de samenwerking te verbeteren tussen de grote nationale programma’s als het Deltaprogramma, de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Ook probeert het project de effecten van klimaatverandering op doelbereik en ecologisch functioneren van de grote wateren in beeld te brengen.

Vooruitblik

De eerste stap hiervoor zal in 2022 worden gezet en betreft het uitvoeren van een Klimaat Scan. Vervolgens wordt een Klimaat Ecosysteem Koers ontwikkeld en een Actie Tabel 2050 met mogelijkheden om de te verwachten klimaateffecten te mitigeren of te adapteren. De focus ligt hierbij op de effecten van klimaatverandering op ecologie en natuur. Een ander belangrijk te ontwikkelen onderdeel is de voorgestelde community of practice. Daarbinnen worden alle potentiële afnemers, gebruikers, kennisdragers en -vragers binnen deze onderzoekslijn, maar ook daarbuiten, bij elkaar gebracht. Binnen de community of practice word getracht om de gewenste kennisontwikkeling van de effecten van klimaatverandering op de ecologie en natuur van grote wateren zo efficiënt en goed mogelijk uit te voeren. Naast de focus op de effecten van klimaatverandering is het behoud en herstel van biodiversiteit een ander aandachtspunt voor 2022 en verder.

Dit jaar zal de onderzoekslijn Duurzaam Beheer Grote Wateren ook een brochure publiceren over werken aan ecologische veerkracht (Werken met veerkracht voor duurzaam beheer van de grote wateren). Daarin worden de principes toegelicht die richting kunnen geven aan strategieën die de ecologische veerkracht van de grote wateren kunnen versterken en vergroten met ook het inzicht in de complexiteit van het sociaalecologische systeem.