Update: onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad, waarbinnen in 2021 op vijf thema’s onderzoek heeft plaatsgevonden.

Terugblik 2021

Op het gebied van stedelijke waterkwaliteit is er een uitgebreid overzicht gemaakt van hoe die kwaliteit wordt beïnvloed door klimaatverandering: van de nadelige effecten op het oppervlaktewater voor chemie en ecologie tot de vraag of we nog wel kunnen zwemmen in het water. Het onderzoek heeft ook geleid tot een kennisdossier op het Kennisportaal Klimaatadaptatie

Het thema droogte en stedelijk groen gaat over het droger wordende klimaat en de daaruit voortvloeiende schade aan groen in de steden. Er is onderzoek gedaan naar hoe groen droogtebestendig gemaakt kan worden, onder meer hoe water in de winter vastgehouden kan worden en hoe beter gebruikgemaakt kan worden van neerslag. Ook is het zaak op een slimme manier droogtebestendig groen te kiezen en rekening te houden met de bodem.

Het derde thema, hitte in bestaande woningen, gaat vooral om de vraag hoe dat kwetsbare mensen treft. Hoe heet wordt het binnen in de woning en welke maatregelen dienen genomen te worden in hun woningen om hen daartegen te beschermen of welke maatregelen kunnen zij zelf het beste nemen? In welke mate zijn maatregelen in de openbare ruimte effectief?

Op het gebied van kansen van cultureel erfgoed voor klimaatadaptatie is een soort gereedschapskist ontwikkeld met goede voorbeelden uit verschillende landschapstypes. Vroeger moest ook met wateroverschotten of droogte overleefd zien te worden. De oplossingen van toen kunnen mogelijk ook nu weer ingezet worden.

Het laatste onderzoeksgebied draait om de kennisbank groenblauwe maatregelen en betreft een overzicht van wat nu bekend is over effectiviteit van deze maatregelen. Op die manier zijn sneller keuzes te maken uit het grote aantal groenblauwe oplossingen die er beschikbaar zijn.

Vooruitblik

De valorisatie van de in 2021 opgedane kennis vindt plaats middels kennisdossiers met handreikingen en de kennisbank. Daarnaast is het onderzoek voor de Klimaatbestendige Stad bij uitstek praktijkgericht. De eindgebruikers van de kennis worden al in het begin betrokken en op basis van hun vraag wordt precieze invulling aan de onderzoeken gegeven.

Dit jaar zal de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad zich ook bezighouden met onderzoek naar de gevolgen van wateroverlast en hoog water in verstedelijkt gebied. Daarnaast zal verder onderzoek plaatsvinden binnen vier van de vijf hierboven beschreven thema’s. Ook het thema monitoring krijgt een vervolg met de vraag welke indicatoren geschikt zijn. Zo wordt overzicht verkregen in de klimaatbestendigheid van wijken en buurten wat betreft regen- en grondwateroverlast, droogte en hitte en de gevolgen van overstromingen.