Update: onderzoekslijn Landbouw, Water, Voedsel in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Landbouw, Water, Voedsel, waarmee gedoeld wordt op het maatschappelijk en missiegedreven topsectorenonderzoek dat via de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel integrale onderzoeksprogrammering op deze thema’s tot stand probeert te brengen.

Terugblik 2021

Onder de KIA Landbouw, Water, Voedsel valt onder meer de missie duurzame Noordzee en overige wateren waarin het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samenwerkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor 2021 en verder zijn de afspraken binnen het Noordzeeakkoord richtinggevend, en het daarbij behorende onderzoeksprogramma voor de komende tien jaar: het MONS-programma: Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming.

Vooruitblik

Kennisvalorisatie binnen Landbouw, Water, Voedsel vindt onder andere plaats met het Kennis Op Maat-traject. Daarmee wordt getracht een goede wisselwerking tussen praktijk- en academische kennis te bewerkstellingen, zodat de opgedane kennis binnen de onderzoekslijn zo goed mogelijk doorwerkt. Daardoor komen er veel gebruikers van de kennis bij. Kennisdeling stimuleren we onder andere middels het Groenpact, een samenwerking van verschillende groene en blauwe onderwijsinstituten waardoor actuele kennis vertaald kan worden naar alledaagse onderwijsprojecten. Een andere route is Groen Kennisnet, een interactief, digitaal platform waar onderwijs, bedrijven en organisaties onafhankelijke kennis en adviezen kunnen vinden. 

In 2022 is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig met de programmering van onderzoek binnen Landbouw, Water Voedsel. Er zal aandacht uitgaan naar zoute (zilte) landbouw. Het watervasthoudende vermogen en verdroging in hoge zandgronden zal een belangrijk thema binnen landbouw en natuur zijn. Daarnaast is het thema blauw voedsel – voedsel uit het water – zowel nationaal als internationaal actueel. Er komen al lang vis en schaal- en schelpdieren uit het water voor consumptie, maar de vraag is hoe die producten kunnen worden gepositioneerd in bijvoorbeeld de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten en passen bij een duurzaam eetpatroon.