Update: onderzoekslijn Marker Wadden in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Marker Wadden, waarvoor 2021 heet laatste jaar was waarin de onderzoekslijn metingen deed aan het slib, de ecologie, de vogels en de vissen van de Marker Wadden.

Terugblik 2021

De resultaten van de metingen zijn samengevat in een zogeheten syntheserapport. Daarin wordt de ontwikkeling van de Marker Wadden beschreven door alle thema’s binnen de onderzoekslijn met elkaar in verband te brengen en de onderlinge relaties te beschrijven. Het syntheserapport verschijnt in het voorjaar van het huidige jaar. Ook zal aan de hand van historische data uit vergelijkbare projecten in het IJsselmeer getracht worden iets te zeggen over de mogelijke ontwikkelingsscenario’s van de Marker Wadden op langere termijn.

Gekeken naar de resultaten tot nu toe valt te concluderen dat de activiteit van jonge vogels en jonge vis enorm is toegenomen op de Marker Wadden. De oevers die zijn gecreëerd zijn daarnaast zoals verwacht ingenomen door de natuur, al hebben ze wel enige last van vraat door ganzen, die de ontwikkeling van het riet wat tegenhouden. De natuur op de Marker Wadden ontwikkelt zich explosief. Er zijn eerste aanwijzingen dat de belangrijke doelstelling om het water helderder te krijgen door slib te vangen in de luwte van de Marker Wadden, behaald gaat worden.

Op het gebied van governance is uit onderzoek de conclusie getrokken dat het beter zou zijn geweest als de onderzoekslijn eerder, dus direct bij de start van de aanleg, begonnen was met monitoring en onderzoek van de ontwikkeling van de eilanden. Dan zou de dataset completer zijn geweest, waardoor er achteraf minder interpretatie nodig was geweest.

Vooruitblik

Voor de onderzoekslijn Marker Wadden is 2022 het afrondingsjaar. Op basis van het syntheserapport wordt een beleidsevaluatie voor de minister gemaakt. In het kader van verdere kennisvalorisatie zal aan het einde van dit jaar ook een internationaal congres worden georganiseerd, waar alle resultaten zullen worden gepresenteerd. Een grote rol zal daarbij ook weggelegd zijn voor watergezant Henk Ovink.