Update: onderzoekslijn Nationaal Watermodel in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Nationaal Watermodel, waarbinnen verschillende stappen werden gezet op het gebied van waterveiligheid, zoet water en waterkwaliteit. 

Terugblik 2021

Wat betreft waterveiligheid is er gestart met het uitvoeren van berekeningen voor het beleidsondersteunend instrumentarium (BOI), bijvoorbeeld omtrent de waterstanden bij dijken. Daarmee is het mogelijk om waterkeringen te toetsen en uiteindelijk goed- of af te keuren. Voor zoet water, dat vooral gaat over droogte in Nederland, is het instrumentarium flexibeler en efficiënter gemaakt, met het oog op de nieuwe deltascenario’s die in 2023 zullen verschijnen. Ook is er tijd besteed aan het onderhoud van het instrumentarium.

Op het gebied van waterkwaliteit is er samen met Deltares en Wageningen University & Research een plan opgesteld om te kijken hoe het bestaande landelijk waterkwaliteitsinstrumentarium geschikt gemaakt kan worden voor de Kaderrichtlijn Water-evaluatie in 2026. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verbetering van modellen om preciezer vast te stellen hoeveel stikstof en andere nutriënten er in het water zitten en wat de effecten van maatregelen zijn. Om dit te kunnen doen is ook een grote hoeveelheid data nodig. Ook aan het vaststellen van de omvang daarvan is in 2021 gewerkt.

Daarnaast is er meerdere malen een wetenschappelijke commissie bij elkaar gekomen om te adviseren over het landelijk waterkwaliteitsinstrumentarium en de doorontwikkeling daarvan. De commissie heeft op basis daarvan tien aanbevelingen gedaan en heeft ook gekeken naar het hoogwater in de Maas en de impact daarvan op de beleidsmodellen. Tot slot is ook gereflecteerd op de inzet en de ontwikkeling van modellen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

In het kader van kennisvalorisatie maakt de onderzoekslijn een aantal keer per jaar een update van de routekaart hoe de verschillende modelonderdelen kunnen worden ingezet voor beleidsprogramma’s.

Vooruitblik

Dit jaar zal voor de onderzoekslijn Nationaal Watermodel vooral in het teken staan van de doorontwikkeling van het waterkwaliteitsinstrumentarium en het afronden van de berekeningen voor het beleidsondersteunend instrumentarium. De komst van nieuwe deltascenario’s is aanleiding om de inzet van het Nationaal Watermodel te bediscussiëren. De nieuwe scenario’s bieden mogelijk de kans om de gegevens die het Nationaal Watermodel produceert, sterker te koppelen aan allerlei maatschappelijk urgente transities, waaronder woningbouw, energie en het klimaatbestendig maken van Nederland.