Update: onderzoekslijn Slim Watermanagement in 2021 en verder

Via een reeks artikelen blikt het NKWK per onderzoekslijn terug op het afgelopen jaar en werpt het een korte blik vooruit. Deze keer de onderzoekslijn Slim Watermanagement, waarbinnen in 2021 de eerste planperiode is afgerond.

Terugblik 2021

Naast afronding van de eerste planperiode is er een plan van aanpak opgesteld voor de tweede planperiode die in 2022 begint en tot en met 2027 duurt. Dit plan van aanpak is opgesteld met draagvlak van alle waterschappen en Rijkswaterstaat en geeft aan welke werkzaamheden in de tweede planperiode zullen worden uitgevoerd en wie daar verantwoordelijk voor zijn.

Tijdens de afronding van de eerste planperiode in 2021 zijn voor verschillende regio’s verbetermaatregelen uitgevoerd in het kader van het voorkomen van wateroverlast en -tekort in het operationele waterbeheer. Concreet betekent dit het onderzoeken van welke stappen genomen dienen te worden als de waterstand onder of boven een bepaald niveau komt. Op welke momenten grijp je in, wat is dan je handelingsruimte en met welke partijen stem je deze beslissingen af?

Ander onderzoek in 2021 betreft verziltingsvraagstukken. Voor de Parksluizen in Delfland, bij Rotterdam, is uitgezocht hoe de sluizen beter bediend kunnen worden zodat er minder zout in het achterliggende gebied binnendringt. Ook zijn de faalkansen van verschillende watersystemen in beeld gebracht, bijvoorbeeld van de zeesluis in IJmuiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er daar een pomp uitvalt, zoals in het verleden is gebeurd? En wat voor impact heeft dat op het achterliggende gebied, dat bijzonder gevoelig is voor verzilting?

Ook is in 2021 op metaniveau de samenhang tussen de onderzoeken binnen de onderzoekslijn onder de loep genomen, om die kennis te delen met operationeel waterbeheerders. Zo zijn in de regio rond het Volkerak-Zoommeer inzichten gebundeld uit meerdere evaluaties. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een informatievoorzieningssysteem voor het optimaliseren van het watersysteem. Met gegevens van de informatieschermen in combinatie met redeneerlijnen voor wateroverlast en -tekort, kunnen waterbeheerders beter omgaan met natte of droge periodes.
 

Vooruitblik

Naast het delen van de kennis binnen deze onderzoekslijn met de waterbeheerders, is Slim Watermanagement ook altijd op zoek naar andere manieren om kennis te delen met partners. Bijvoorbeeld op het gebied van data en de ontwikkeling van modellen. Met name binnen de bredere gemeenschap rondom zoetwater worden de inzichten vanuit de onderzoekslijn gedeeld.

Het huidige jaar staat in het teken van het opstarten van de tweede planperiode. De eerste contouren worden uitgewerkt van de verdere ontwikkeling van een informatievoorzieningssysteem waarvan de waterschappen en Rijkswaterstaat gebruik kunnen maken. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van samenhangende en regio-overstijgende redeneerlijnen die helpen met handelingsperspectief in het geval van droogte of wateroverlast.