Duurzaam beheer grote wateren

Nederland is een delta en een hotspot van sociaal-economische ontwikkeling. In de hele wereld staan delta’s voor gigantische uitdagingen als gevolg van bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, zeespiegelstijging, een toename van meteorologische en hydrologische extremen, verzilting en bodemdaling. Het vermogen om met al deze veranderingen om te gaan, heet veerkracht.

Nederland heeft zes grote wateren: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De ecologische veerkracht van deze grote wateren staat de laatste jaren onder druk omdat de natuurlijke ecologische, morfologische en waterloopkundige processen in de grote wateren zijn veranderd, of aan banden gelegd. De onderzoekslijn Duurzaam beheer grote wateren richt zich op het operationaliseren van het begrip ecologische veerkracht en het stimuleren van veerkracht-denken.

Diverse kennisinstituten en Wageningen University & Research (WUR) werken aan een model dat onder meer antwoord geeft op de vraag hoe de veerkracht in de grote wateren te verbeteren is. In de ‘Community of Practice Veerkracht’ worden de nieuwe inzichten gedeeld en verder uitgewerkt, zodat ze praktisch kunnen worden toegepast. Ook wordt verbinding gezocht met nationale en internationale programma’s, zoals de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, het EU project LIFE IP Deltanatuur en de te ontwikkelen integrale gebiedsagenda’s voor de grote wateren. Het uiteindelijke doel is het behoud van de unieke deltanatuur in Nederland, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat het toekomstig gebruik en beheer van de grote wateren een impuls krijgen.

Wilt u meer weten over Duurzaam beheer grote wateren? Neem contact op met Joost Backx.