Klimaatbestendige stad

Steden zijn gevoelig voor klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoeken naar de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Wat kunnen steden doen om klimaatbestendig te worden?

Binnen de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling, gericht op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Meer dan de helft van de 17 miljoen Nederlanders woont in een stedelijke omgeving en dat aantal neemt toe. Het is daarom van belang steden en de omgeving daarvan klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, zodat ze gezond, veilig en welvarend blijven.

Kennisontwikkeling

Nieuwe kennis wordt ontwikkeld door een onderzoeksconsortium van circa 10 tot 15 aangesloten kennisinstellingen en adviesbureaus, die in verschillende combinaties diverse onderzoeken uitvoeren of nieuwe tools ontwikkelen. Zo zijn in de afgelopen jaren de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad ontwikkeld.

Deze tools zijn helpen gemeenten, waterschappen en andere actoren in het fysieke domein om de schade door klimaatverandering in beeld te brengen en de mogelijke maatregelen en hun kosteneffectiviteit te bepalen. Onderzoeken vinden plaats naar de maatschappelijke kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen, naar de mogelijkheden om klimaatadaptatie te koppelen aan andere transities en naar monitoring van klimaatadaptatie.

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid, KlimaatSchadeSchatter, Vitale en Kwetsbare Functies, Toolbox Klimaatbestendige Stad en Sociale Veerkracht. Klik hier voor een overzicht van de resultaten van NKWK-KBS 2020.

In de afgelopen jaren is een omvangrijke Kennisagenda NKWK-KBS opgebouwd, die een belangrijke basis vormt voor het selecteren van nieuw onderzoek. Ook worden vragen uit de praktijk opgehaald door het Platform Samen Klimaatbestendig.

Kennisdeling

Sinds 2016 wordt de projectentournee NKWK-KBS georganiseerd. Dit is een tournee langs gerealiseerde of in uitvoering zijnde klimaatadaptatieprojecten, waar vragers en aanbieders van kennis bijeenkomen en kennis en praktijkervaring uitwisselen. Inmiddels zijn 10 projectbezoeken gebracht met steeds 75 tot meer dan 100 deelnemers. Kenmerkend is het grote enthousiasme bij de deelnemers.

Projectbezoeken werden gebracht aan de Twentse Stedenband, Culemborg, Nijmegen, Dordrecht, Alkmaar, Amersfoort, Renkum, Wolvega, Zoeterwoude-RijndijkKampen en Groningen.

In de afgelopen jaren zijn vier kenniskranten uitgebracht: Natte Krant, Droge Kost, Heet Nieuws, en Hoog Water. Respectievelijk themanummers over wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen.

Meer weten?

Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector, en dat ze de benodigde kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. Speciale aandacht krijgen de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering (meekoppelen).

Wilt u meer weten over Klimaatbestendige stad? Mail naar nkwk-kbs@waterenklimaat.nl