Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Een dalende bodem en het watersysteem beïnvloeden elkaar. Maar in welke mate? Wat zijn de gevolgen? En wat is het handelingsperspectief? Meer kennis over bodembeweging leidt op de lange termijn tot betere maatschappelijke keuzes.

Kaart Nederland met bodemdaling erop
Beeld: ©Kennisprogramma Bodemdaling

In grote delen van de wereld is de bodem in beweging. Ook Nederland heeft hiermee te maken. Een groot deel van de Nederlandse bodem bestaat uit slappe klei- en veenlagen. Op de kaart is te zien dat de veengebieden zich vooral in het Noorden, Oosten en Westen van Nederland bevinden. De slappe bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. In zowel stedelijk als landelijk gebied brengt dit aanzienlijke kosten met zich mee.

Om de kosten van bodemdaling op lange termijn beheersbaar te houden, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Het is dan ook belangrijk om te weten wat een dalende bodem betekent voor het grondwatersysteem en het oppervlaktewater. Op basis van die data en kennis ontstaan nieuwe handelingsperspectieven en kunnen keuzes worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, duurzaam landgebruik en waterveiligheid.

Om kennis rondom bodemdaling te verbinden, versterken en ontwikkelen werd het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in 2016 opgestart. Voor meer informatie over het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) verwijzen we graag naar de NKB-website.

In het kader van het Nationaal Programma Bodemdaling werd er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma – dat tevens een onderzoekslijn vormde – is inmiddels afgerond. Wilt u meer weten over de relatie tussen deze onderzoekslijn en het nationaal kennisprogramma bodemdaling? Neem contact op met Corné Nijburg.