Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model berekent de waterbewegingen in Nederland. Het geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering.

Het Nationaal Water Model is een verzameling van bestaande, aan elkaar gekoppelde watermodellen. Het nieuwe model berekent onder meer hoe het rivierwater stroomt, in welke mate het grondwaterpeil verandert en tot hoe hoog het water aan de dijken komt. Ook berekent het de hoeveelheid stikstof en fosfaat, en het zoutgehalte.

Plattegronden van zoetwater en de veranderingen grondwater tot 2050

Het Nationaal Water Model geeft niet alleen een beeld van de huidige situatie in Nederland, maar laat ook verwachtingen zien voor de toekomst: de jaren 2050 en 2085. Periodiek verschijnen er toekomstverwachtingen, ook wel ‘basisprognoses’ genoemd. Ze laten zien waar in de toekomst problemen kunnen ontstaan rondom waterveiligheid en watertekort. De gegevens zijn beschikbaar voor specifieke analyses, zoals het in beeld brengen van het effect van vermesting, zoutindringing en het toekomstige tekort aan koelwater. Vanaf 2019 is het model ook geschikt voor waterkwaliteit.

De Nederlandse overheden nemen de komende jaren belangrijke maatregelen op het gebied van waterbeheer. Zo moet onder meer beoordeeld worden of de primaire waterkeringen qua sterkte voldoen aan de wettelijke norm. Ook moet – volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) – de waterkwaliteit in orde zijn. Het Nationaal Water Model helpt waterbeheerders zich tijdig voor te bereiden op deze veranderingen en ondersteunt ze bij het nemen van besluiten.

Wilt u meer weten over het Nationaal Water Model? Neem contact op met Mark Bruinsma.