Slim Watermanagement

Slim Watermanagement is het beter benutten van het Nederlandse watersysteem om problemen door watertekort en wateroverlast zo lang mogelijk uit te stellen en te beperken.

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. De samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. De waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen, waar het de minste schade veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.

Dagelijks het water de goede richting op sturen, is een ingewikkelde puzzel. De waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) willen zoveel mogelijk gebruikers tevreden stellen en zo min mogelijk energie verbruiken. Dit doen ze door met dezelfde kennis, data, informatie en redeneerlijnen het water te verdelen. 

Door de klimaatverandering krijgen we met meer piekbuien en langere periodes van droogte te maken en wordt die puzzel alleen maar ingewikkelder. Wanneer de waterbeheerders hier niet mee weten om te gaan, ontstaat overlast en schade. Blijven investeren in kennis zodat we weten waar welke m3 water het meest oplevert en langer vooruit kunnen kijken zodat we nog beter kunnen anticiperen, is belangrijke kennis voor Slim Watermanagement.

Onderzoek naar verdamping

Een van de projecten in de NKWK onderzoekslijn Slim Watermanagement is Slim Water Management-Evaporatie (SWM-EVAP). Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een verbeterd monitoring- en voorspelsysteem voor oppervlakte verdamping inclusief openwaterverdamping, en afgeleide grootheden als bodemvocht en waterstanden. Klik hier voor een video uitleg.

Betere informatie over actuele en verwachte verdamping is van groot belang voor het peilbeheer van de grote wateren, polderbemaling en de garantie voor voldoende zoet water. Het project staat onder leiding van het KNMI en wordt samen met HKV, WUR en Deltares uitgevoerd. Rijkswaterstaat levert een financiële bijdrage en adviseert via Slim Watermanagement over gebruiksmogelijkheden in de praktijk.

Wilt u meer weten over Slim Watermanagement? Kijk dan op de website van Slim Watermanagement en stel uw vraag via het contactformulier. Of lees meer over SWM-EVAP.