Over NKWK

Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) is sinds 2015 actief. Het borduurt voort op de kennisvragen die benoemd zijn in het Deltaprogramma. Dit Deltaprogramma verschijnt ieder jaar en biedt de uitdagingen het hoofd waar de Nederlandse delta mee te maken heeft.

Nederland is een laaggelegen land met veel water, zoals de zee, het IJsselmeer en de rivieren. In het westen is een dichtbevolkte kustzone waar de Randstad ligt – het economische hart van Nederland. Hier wonen 9 miljoen mensen en er wordt 70 procent van het totale inkomen verdiend. De delta moet zich beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water. Ook moet Nederland zich voorbereiden op zeespiegelstijging, bodemdaling en hogere temperaturen.

Wat doet NKWK? 15 onderzoekslijnen toegelicht
Waarom NKWK? Kennis en innovaties voor een veilige en duurzame delta, nu en in de toekomst. Waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie en transities.
Hoe werkt NKWK? Samenwerken in de gouden driehoek: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van het NKWK zijn de Deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, TNO, KNMI en het bedrijfsleven.

Organisatie

NKWK bestaat uit een Programmaraad, Raad van Toezicht en een Coördinatieteam.

In de Programmaraad worden de lijnen uitgezet voor het NKWK als geheel en voor de afzonderlijke onderzoekslijnen. De Raad van Toezicht bewaakt het doel van het NKWK en de samenwerking binnen het programma.

Programmaraad en Raad van Toezicht worden ondersteund door het Coördinatieteam, dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Het coördinatieteam ondersteunt ook de onderzoekslijnen. Daartoe worden Task Forces in wisselende samenstelling rondom relevante thema’s georganiseerd.

Leden Programmaraad

Organisatie Contactpersoon Namens
KNMI Werenfried Spit KNMI
STOWA Joost Buntsma STOWA/Waterschappen
LNV - Directie Strategie, Kennis & Innovatie Vera Jack Ministerie van LNV
TU Delft Jan Dirk Jansen TU Delft
Deltares Bart van den Hurk Universiteiten/Deltares
Ministerie van IenW Titus Livius Ministerie van IenW
Boskalis Nederland Jaap van Thiel Vries Boskalis
WUR Arjan Budding Wageningen UR
NWO Saskia Matheussen NWO
Tauw Group BV Henrike Branderhorst NL-ingenieurs

Leden Raad van Toezicht

Organisatie Contactpersoon Namens
Deltacommissaris Peter Glas Voorzitter RvT
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Luc Kohsiek STOWA/Waterschappen in RvT
Topsectoren (vacant)
KNMI Gerard van der Steenhoven KNMI in RvT
Deltaris Annemieke Nijhof Deltares namens TO2 in RvT
RWS/WVL Marlouke RWS
Ministerie van IenW/DGWB Jaap Slootmaker Ministerie van IenW
Technische Universiteit Eindhoven Jan de Boer NWO in RvT

Leden Coördinatieteam

Organisatie Contactpersoon Namens
RWS Katja Portegies Voorzitter
Staf Deltacommissaris Jos van Alphen Staf Deltacommissaris
Deltares Michiel Blind TO2 instituten
RWS Corné Nijburg
STOWA Rob Ruijtenberg Waterschappen
NWO Niels van den Berg
Ministerie IenW/DGRW Roos Gerrits Secretaris